دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران

Tw12th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesiology and Diagnostic Imaging

پوستر دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران

دوازدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی ایران در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه ارومیه،انجمن جراحی دامپزشکی ایرانانجمن جراحي دامپزشكي ايران و دانشگاه اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید.