دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و هفتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و هفتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران

2nd International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and 7th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR)

دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی و هفتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن جراحی دامپزشکی ایرانانجمن جراحي دامپزشكي ايراندانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید.