دومین همایش ملی ایمنی، کنترل، پیشگیری عفونت در مراکز درمانی، خرداد ماه 99

دومین همایش ملی ایمنی، کنترل، پیشگیری عفونت در مراکز درمانی

2nd national coference on safety and infection control and prevention of treatment centers

دومین همایش ملی ایمنی، کنترل، پیشگیری عفونت در مراکز درمانی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی ایمنی:

  ایمنی در اورژانس

 ایمنی در بخش های عمومی

  ایمنی در بخش های جراحی

  ایمنی در کودکان

  ایمنی در کارکنان مراکز خدمات درمانی

  آموزش ایمنی – مدیریت ایمنی

  فرهنگ ایمنی در کارکنان

  فرهنگ ایمنی در بیماران

  نقش ایمنی در بهبودی

  نقش ایمنی در پیشگیری از بیماریهای جدید

  نقش ایمنی در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

  ابزار های مورد استفاده در ایمنی

  ایمنی و مدیریت

 

محور های  تخصصی کنترل و پیشگیری عفونت:

   کنترل عفونت در مراکز  درمانی

   شستن دست در مراکز درمانی

   آموزش کنترل عفونت

  سنجش کنترل عفونت

  انگیزش و کنترل عفونت

  مدیریت کنترل عفونت