هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

پوستر هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایرانانجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران