هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

17th Congress of the Iranian Society for Oncology and Hematology and the Annual Cancer Nursing Conference

پوستر هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایرانانجمن مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايراندانشگاه علوم پزشكي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران