سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل

پوستر سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل

سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایرانانجمن علمي جنين‌شناسي و بيولوژي توليدمثل ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل