چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران، خرداد ماه ۱۳۹۱

چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران

پوستر چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران

چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ توسط ،انجمن علمی سرطان زنان ایرانانجمن علمي سرطان هاي زنان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران