اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری

پوستر اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری

اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پايا شهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری