دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

Second National Conference on Environmental Science and Engineering and Sustainable Development

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایرانانجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران با مشاركت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي،دانشكده مهندسي مواد و فناوري هاي نو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار