اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۲

اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

The first conference on environmental science and engineering and sustainable development

پوستر اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایرانانجمن علمي آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار