شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

Iranian Pharmaceutical Science Congress, IPSC

پوستر شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران

شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایراندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.