دومین همایش ملی پسته ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی پسته ایران

The second national pistachio conference in Iran

پوستر دومین همایش ملی پسته ایران

دومین همایش ملی پسته ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان در شهر رفسنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پسته ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پسته ایران