اولین همایش ملی پسته ایران، شهریور ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی پسته ایران

1st Iran`s Pistachio Conference

پوستر اولین همایش ملی پسته ایران

اولین همایش ملی پسته ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،پژوهشكده باغباني دانشگاه شهيد باهنر و موسسه تحقيقات پسته كشور در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پسته ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پسته ایران