اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، فروردین ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

01st International Performance Based Budgeting Conference

اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط ،گروه مشاوران پنكو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی