دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

The 2nd International Congress and the 29th Annual Congress of the Iranian Physiotherapy Association

پوستر دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی فیزیوتراپی ایرانانجمن علمي فيزيوتراپي ايران در شهر تهران برگزار گردید.