اولین کنفرانس معادن روباز ایران

اولین کنفرانس معادن روباز ایران

1st Iranian Open Pit Mines Conference

اولین کنفرانس معادن روباز ایران در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۰ تا ۱۸ مهر ۱۳۸۰ توسط در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس معادن روباز ایران