نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources

نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه صنعتي كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران