اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری، مرداد ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری

First National Conference on New Findings in Management, Psychology and Accounting

پوستر اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز،با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی شاهرودو سایر دانشگاه ها و مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری