نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت آبان 97

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

9th National Congress on Health Education and Health Promotion

پوستر نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ توسط گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


در این همایش  که توسط گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران برگزار می شود برآنیم که با تجمیع همه متخصصین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  آخرین دستاوردهای موجود در علوم بهداشتی را در یک همایش سه روزه با هم به اشتراک گذاشته و یا با ارائه بحث های علمی در تحکیم ارتباط بین آموزش سلامت و سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان در حوزه سلامت نقشی فعال ایفا نماییم.

محورهای همایش

1- سلامت اجتماع محور و حاشیه نشینی

  • تعیین کننده های اجتماعی سلامت
  • سبک زندگی سالم
  • اعتیاد و بیکاری

2- سواد سلامت 

3- آموزش پاسخگو

  • ابزار های اندازه گیری خلاق در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
  • نوآوری در الگوها و نظریه های تغییر رفتار
  • آینده پژوهشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

4- سلامت معنوی و ارتقای سلامت