نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آبان ماه ۱۳۹۷

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

9th National Congress on Health Education and Health Promotion

پوستر نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی آموزش بهداشت ایرانگروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهدانجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران در شهر مشهد برگزار گردید.