سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

The third national conference of laboratory equipment and technologies

پوستر سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی