اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

1st International Marketing Management Conference

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ تا ۱۴ شهریور ۱۳۸۵ توسط گروه پژوهشی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی