دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

Second International Conference on Management, Industrial Engineering, Accounting and Economics

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد