اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

First Conference on Management, Industrial Engineering, Accounting and Economics

پوستر اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد