اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری

The First National Conference on New Approaches in Management Sciences, Economics and Accounting

پوستر اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در  علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط ،شركت سارينا پروژه رها دانش در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری