اولین کنفرانس بین المللی مکانیک ،برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک ،برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

First International Conference on Mechanics, Electrical, Aerospace Engineering and Engineering Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مکانیک ،برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

اولین کنفرانس بین المللی مکانیک ،برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دایمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مکانیک ،برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مکانیک ،برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی