دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Second Conference on Industrial Engineering, Management, Economics and Accounting

پوستر دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری