اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

1st International Conference on Industrial Engineering, Management, Economy and Accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری