چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

Fourth International Industrial Management Conference

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه یزد،دانشگاه يزد - انجمن علمي مديريت صنعتي ايران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی