دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، فروردین ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی