انرژی، مدیریت انرژی، سیاستها و تجربه ها، آذر ماه ۱۳۸۷

انرژی، مدیریت انرژی، سیاستها و تجربه ها

Energy Management; Policies and Experiences

انرژی، مدیریت انرژی، سیاستها و تجربه ها در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۷ توسط ،موسسه مطالعات بين المللي انرژي در شهر تهران برگزار گردید.