اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد

First International Conference on Industrial Engineering, Management, Accounting and Economics

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دایمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد