دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم

دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم

Iran International Aluminum Conference

دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم