اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری

First Conference on Competitiveness and Future of Urban Development

اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانانجمن جغرافيا و برنامه ريزي شهري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری