دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین، آبان ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

Second National Conference on Knowledge-Based Research in Earth Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین