کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین، دی ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

National Conference on Knowledge Based Research in Earth Sciences

پوستر کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین