سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی