کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

پوستر کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی