اولین کنفرانس برق، مهندسی هوافضا، مکانیک و علوم مهندسی، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس برق، مهندسی هوافضا، مکانیک و علوم مهندسی

First Conference on Electrical, Aerospace Engineering, Mechanics and Engineering Sciences

پوستر اولین کنفرانس برق، مهندسی هوافضا، مکانیک و علوم مهندسی

اولین کنفرانس برق، مهندسی هوافضا، مکانیک و علوم مهندسی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس برق، مهندسی هوافضا، مکانیک و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس برق، مهندسی هوافضا، مکانیک و علوم مهندسی