دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲، دی ماه ۱۴۰۲

دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

The second international exhibition event of crisis management in Iran 1402

پوستر دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲

دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲ در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۲ توسط ،سازمان مدیریت بحران کشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲