اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱

Iran's first crisis management event in 1401

پوستر اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱

اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،سازمان مدیریت بحران کشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱