اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران

First National Conference on Urban Management

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران

اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران