اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم وفناوري خوارزمي شيراز در شهر آباده برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی