اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم وفناوری خوارزمی شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آباده برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

روش شناسی علوم اجتماعی
روش­های پژوهش جامعه شناسی

انسان شناسی (مردم شناسی)
انسان شناسی ایران
انسان شناسی اسلامی

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی :
تامین اجتماعی
رفاه اجتماعی
تعاون
رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی در جهان امروز
تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی

جمعیت شناسی
جمعیت شناسی ایران
جمعیت شناسی فضایی
جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­ های آمایش سرزمین

آسیب شناسی اجتماعی
انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
آسیب های اجتماعی
هنجارهای اجتماعی
جامعه شناسی اعتیاد

جنسیت و خانواده
جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی
جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی پزشکی
جامعه شناسی سلامت
جامعه شناسی انقلاب
جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی نظری- مفهومی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه شناسی انحرافات
جامعه شناسی سازمان­ها
جامعه شناسی محیط زیست
جامعه شناسی کشاورزی
جامعه شناسی سازمان های مدرن
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی ادبیات
جامعه شناسی تاریخی
جامعه شناسی قشرها و نابرابری
جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
روان شناسی اجتماعی
جامعه شناسی صنعتی
جامعه شناسی دین
تغییرات اجتماعی
جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی جنگ
جامعه شناسی جهان سوم
جامعه شناسی جوانان
جامعه کار و شغل
جامعه شناسی ورزش
جامعه شناسی ارتباطات

مطالعات زنان
مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی توریسم
محور آزاد مرتبط با محورهای کنگرهمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی