دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

02nd International Conference on Strategic Project Management

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها