اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق

پوستر اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق

اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي اديبان گرمسار در شهر گرمسار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس نوآوری در علوم کامپیوتر و مهندسی برق