هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش‌ها و چشم‌اندازها)

هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش‌ها و چشم‌اندازها)

7th Iranian Curriculum Studies Association (Middle&Secondary School Curriculum in Iran: Challenges & Perspectives)

هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش‌ها و چشم‌اندازها) در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ توسط انجمن مطالعات برنامه درسی و دانشگاه تربیت معلم تهران در شهر تهران برگزار گردید.