هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها و چشم اندازها)، فروردین ماه ۱۳۸۷

هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها و چشم اندازها)

7th Iranian Curriculum Studies Association (Middle&Secondary School Curriculum in Iran: Challenges & Perspectives)

هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی (برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها و چشم اندازها) در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ توسط دانشگاه خوارزمی،انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.