ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی

ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی

6th Iranian Curriculum Studies Association

ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ تا ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ توسط انجمن مطالعات برنامه درسی و دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محور های همایش:
1- محور اول:
نقد و ارزیابی نوآوری های به اجرا گذاشته شده در برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران ( در هریک از موضوعات درسی مانند ریاضی ، علوم ، دینی ، تربیت بدنی ، هنر ، فارسی و .... )

2- محور دوم:
شرح و تبیین نواوری های پیشنهادی برای برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران ( در حوزه های مختلف یادگیری و شامل عرصه های یادگیری جدید مانند فلسفه ، زبان دوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات )

3- محور سوم:
ارائه طرح ها و دیدگاه های جدید برای ارتقاء کیفیت برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران و افزایش میزان اثر بخشی آنها :
الف: طرح ها و دیدگاه های معطوف به زمینه های درون سازمانی :
- شیوه های تدریس
- شیوه های ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان
- شیوه های ارزش یابی از برنامه های درسی
- تمرکز زدائی از نظام برنامه ریزی درسی/انعطاف در برنامه های درسی
- نقش آموزش های پیش دبستانی
- اقدام پژوهی/معلم پژوهنده
- رویکردهای طراحی برنامه درسی فوق برنامه
ب: طرحها و دیدگاه های معطوف به زمینه های برون سازمانی
- دوزبانگی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- جهانی شدن
- دنیای کار

4-محور چهارم:
تبیین و ارزیابی تجربه های نوآورانه برخاسته از عمل (در ایران و سایر کشورهای جهان)مقالات پذیرش شده در ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی