اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی

First International Conference on Religion, Spirituality and Quality of Life

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی

اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی