دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

The 2nd International Congress of Pharmaceutical

پوستر دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،مركز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتينشريه پزشكي نوين دارو در شهر تهران برگزار گردید.