اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

1st international congress on pharmacy updates

پوستر اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین

اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،مركز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتينشريه پزشكي دارويي نوين دارو و سازمان غذا و دارو در شهر تهران برگزار گردید.